Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor de Obstacle Run Heerhugowaard.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden bedoelen we met:
1. Evenement: het evenement Obstacle Run Heerhugowaard
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
3. Overeenkomst: is geldig van inschrijving tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
4. Organisator: Dutch Sport Events

Artikel 2: Deelname
1. De minimum leeftijd om deel te nemen aan het Evenement bedraagt 5 jaar (onder begeleiding van een volwassene/ vanaf 13 mag zonder begeleiding van een volwassene; de verantwoordelijkheid voor deelname ligt echter wel bij de ouders/verzorgers).
2. Deelname is uitsluitend mogelijk als de aanmelding definitief is, het inschrijfformulier naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan.
3. Deelname aan het Evenement gebeurd door de Deelnemer persoonlijk.
4. Wanneer de Deelnemer verhinderd is om welke reden dan ook is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
5. Wel is het toegestaan dat de Deelnemer zijn ticket overdraagt aan iemand anders. Hiervoor dien je contact op te nemen met Paylogic via e-mail customerservice@paylogic.eu of per telefoon via (0)900 7295 6442. Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement.
6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.
7. Door het besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden of te verplaatsen naar een andere datum/locatie doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
8. De Organisator kan de starttijd/datum/locatie van het Evenement wijzigen.
9. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen mbt het Evenement zonder toestemming van de Organisator.

Artikel 3. Veiligheid
1. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van het personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij ernstige misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de Deelnemer te weigeren deel te nemen aan het Evenement zonder dat de Deelnemer daarbij aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
2. Het is verboden om deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen / spikes.
3. De Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige en verantwoorde manier te nemen. Bij ieder obstakel heeft de Deelnemer de mogelijkheid om het Obstakel over te slaan.
4. Mocht de Deelnemer na afloop van het evenement lichamelijke klachten ervaren bezoek dan je huisarts.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Ook in geval van letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
3. Indien ondanks het bepaalde in bovenstaande aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat voor deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist. Daarbij is een gedegen voorbereiding een must door middel van training.
5. De Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
6. Ook dient de Deelnemer afdoende verzekerd te zijn tegen het risico en aansprakelijkheid voor schade die derden lijden als gevolg van nalatigheid van de deelnemer met betrekking tot het evenement.

Artikel 5: Portretrecht
1. De Deelnemer verleent vooraf toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waarop de Deelnemer te zien is en die zijn gemaakt voor of tijdens het Evenement.

Artikel 6: Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Artikel 7: Beeldmateriaal
1. Het is de Organisator toegestaan beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in media zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 8: Promotionele activiteiten
1. Het is zonder toestemming van de Organisator niet toegestaan promotionele activiteiten zoals flyeren, banners, etc tijdens/voor/na het evenement te organiseren. Is dit wel het geval dan volgt directe verwijdering plus een boete en zullen de kosten en andere schade op de desbetreffende organisatie/persoon worden verhaald. Toestemming voor promotionele activiteiten kan worden opgevraagd via info@obstaclerunheerhugowaard.nl. Eventuele bevestiging of afwijzing vindt plaats per mail.